Archiwum Sejmu-2

Archiwum Sejmu (AS)

Archiwum Sejmu (AS) jest archiwum wyodrębnionym spod nadzoru Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Pełni również funkcję archiwum zakładowego Kancelarii Sejmu. Nadzór nad nim, poprzez dyrektora Biblioteki Sejmowej, sprawuje Szef Kancelarii Sejmu.

Archiwum Sejmu gromadzi dokumentację wytworzoną w wyniku działalności Sejmu i jego organów, Kancelarii Sejmu oraz biur poselskich. W swoim zasobie posiada również materiały archiwalne dokumentujące historię polskiego parlamentaryzmu.

Zasób Archiwum Sejmu stanowią:

  • dokumentacja aktowa z lat 1956-2022 – m.in. protokoły z posiedzeń Sejmu, Prezydium Sejmu, Zgromadzenia Narodowego i komisji sejmowych, zapisy ustaleń Konwentu Seniorów, dokumentacja ustaw i uchwał Sejmu oraz interpelacji i zapytań poselskich, druki sejmowe, sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu itp. – łącznie 1 695,6 m.b., w tym 1 192,4 m.b. akt kat. A;
  • nagrania dźwiękowe z lat 1962-2019 – 69 318 jednostek (taśm szpulowych, kaset, płyt CD i kart SD);
  • nagrania audiowizualne z lat 1981-1982, 1991-2007 i 2011 – 5 129 jednostek (kaset wideo);
  • dokumentacja fotograficzna – zestawy tematyczne z lat 1919-2019 – 16 526 zestawy;
  • mikrofisze – wybrana dokumentacja z lat 1919-1939 i 1982-1984 – 1 691 sztuk;
  • mikrofilmy – wybrana dokumentacja z okresu XVI-XVIII w. oraz z lat 1919-1939 – 159 zwojów.

Stan zbiorów w dniu: 31.12.2022 r.