Informator BS

Biblioteka Sejmowa jest biblioteką naukową; realizuje ponadto zadania archiwum wyodrębnionego oraz muzeum parlamentaryzmu polskiego.

Misją Biblioteki Sejmowej jest z jednej strony wspieranie procesu legislacyjnego poprzez świadczenie usług bibliotecznych i informacyjnych na rzecz Sejmu i jego organów oraz służb badawczych, zaplecza doradczego i pozostałych pracowników, z drugiej – dokumentowanie procesu legislacyjnego poprzez gromadzenie i trwałe przechowywanie wszystkich rodzajów dokumentów powstałych w toku działalności Sejmu, a także związanych z jego działalnością oraz z historią parlamentaryzmu polskiego.

Biblioteka Sejmowa jest komórką organizacyjną Kancelarii Sejmu. Od 1989 r. służy też odrodzonemu Senatowi. Zbiory i usługi BS są również dostępne użytkownikom zewnętrznym, zwłaszcza pracownikom urzędów i instytucji centralnych, a także pracownikom nauki i innym osobom, zainteresowanym problematyką parlamentarną.