Załącznik do zarządzenia
Szefa Kancelarii Sejmu
Nr 16 z dnia 25 listopada 1997 r.

REGULAMIN OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW

W BIBLIOTECE SEJMOWEJ

I. Postanowienia ogólne

§1

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą obsługi użytkowników w Bibliotece Sejmowej, zwanej dalej Biblioteką, realizowanej w następujących formach:

1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Czytelni Głównej oraz w Czytelni Zbiorów Historii Społecznej;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w ramach wypożyczeń indywidualnych;

3) wypożyczenia międzybiblioteczne;

4) indywidualna obsługa informacyjna użytkowników w Informatorium;

5) udostępnianie bieżących nagrań wideofonicznych w Mediatece.

§2

Udostępnianie zbiorów archiwalnych i muzealnych Biblioteki regulują odrębne przepisy.

§3

Biblioteka obsługuje następujące kategorie użytkowników:

1) organy Sejmu, kluby parlamentarne i koła poselskie;

2) komórki organizacyjne Kancelarii Sejmu i biura poselskie;

3) posłowie i senatorowie aktualnej i poprzednich kadencji oraz członkowie Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu;

4) pracownicy Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Biura Trybunału Konstytucyjnego;

5) pracownicy biur poselskich, klubów i kół parlamentarnych;

6) inne osoby i instytucje, których potrzeby naukowe, zawodowe lub informacyjne mogą być zaspokojone na podstawie unikatowych zbiorów i źródeł informacji, dostępnych wyłącznie w Bibliotece.

§4

 1. Osoby wymienione w § 3 pkt 6 uzyskują jednorazową lub okresową kartę wstępu, wydawaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w Kancelarii Sejmu. Postanowienie to nie dotyczy użytkowników Czytelni Zbiorów Historii Społecznej
 2. W dni posiedzeń Sejmu jednorazowe karty wstępu nie uprawniają do korzystania z Czytelni Głównej, Informatorium i Mediateki. Odstąpienie od tej zasady w uzasadnionych jednostkowych przypadkach wymaga zgody dyrektora Biblioteki.

§5

Udostępnianie materiałów bibliotecznych szczególnie cennych lub chronionych ze względu na zły stan zachowania może podlegać ograniczeniom na podstawie decyzji dyrektora Biblioteki.

§6

Filmowanie i fotografowanie materiałów bibliotecznych wymaga zgody dyrektora Biblioteki.

§7

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z ich winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych oraz wyposażenia Biblioteki, a także za zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych pozycji.

§8

Użytkowników obowiązuje:

1) pozostawianie w szatni okryć, teczek i toreb o rozmiarach większych niż 22cm x 16 cm;

2) właściwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami;

3) zakaz wynoszenia udostępnianych na miejscu materiałów poza czytelnie i Mediatekę;

4) zakaz wchodzenia do magazynów bibliotecznych;

5) zachowanie ciszy w czytelniach oraz w pomieszczeniu Mediateki, w którym udostępniane są nagrania, w szczególności zakaz korzystania z telefonów komórkowych;

6) zakaz korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych.

II. Czas otwarcia Biblioteki dla użytkowników

§9

 1. Czytelnia Główna, Informatorium i Mediateka są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 830 – 2000, a w dni posiedzeń Sejmu od 830 do zakończenia obrad, jeżeli obrady kończą się po godz. 2000.
 2. Czytelnia Zbiorów Historii Społecznej jest czynna w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 830 – 1530, we wtorki i środy w godz. 830 – 1800.
 3. W uzasadnionych przypadkach czas otwarcia Biblioteki może być zmieniony decyzją dyrektora Biblioteki, po uprzednim powiadomieniu o tym użytkowników.

III. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelniach

§10

 1. W Czytelni Głównej można korzystać:

1) ze stałego księgozbioru podręcznego Czytelni, bieżących polskich wydawnictw urzędowych oraz bieżących zeszytów czasopism wyłożonych w Czytelni — bez pośrednictwa dyżurnego bibliotekarza;

2) z wydawnictw Sejmu i Senatu aktualnej kadencji, w szczególności z druków sejmowych i senackich, sprawozdań stenograficznych, biuletynów z posiedzeń komisji, biuletynów klubów parlamentarnych, informatorów, spisów posłów i senatorów — za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza;

3) z materiałów znajdujących się w magazynach zbiorów głównych Biblioteki — według zasad wymienionych w § 11.

 1. W Czytelni Zbiorów Historii Społecznej można:

1) korzystać ze stałego księgozbioru podręcznego Czytelni oraz bieżących zeszytów czasopism wyłożonych w Czytelni — bez pośrednictwa dyżurnego bibliotekarza;

2) korzystać z materiałów znajdujących się w magazynach Wydziału Zbiorów Historii Społecznej — według zasad wymienionych w § 11;

3) uzyskać od dyżurnego bibliotekarza informację w zakresie odpowiadającym profilowi zbiorów Wydziału;

4) korzystać z katalogów kartkowych zbiorów Wydziału oraz ze zautomatyzowanego katalogu Biblioteki.

§11

 1. Materiały przechowywane w magazynach Biblioteki są dostarczane do czytelni wyłącznie na podstawie rewersu, złożonego u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Jednorazowo użytkownik może złożyć 5 rewersów, przy czym liczba zamówionych woluminów wydawnictw ciągłych nie może przekraczać 10.
 3. Rewersy do realizacji w tym samym dniu można składać najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Czytelni Głównej, a w Czytelni Zbiorów Historii Społecznej — do godz. 1500.
 4. Na prośbę użytkownika materiały z magazynów można zatrzymywać w czytelni na okres do 6 dni.
 5. Na zamówienie użytkowników wymienionych w § 3 pkt 1-5 materiały przechowywane w magazynach Wydziału Zbiorów Historii Społecznej mogą być sprowadzone do Czytelni Głównej.

§12

Jeżeli w zbiorach Biblioteki znajduje się zarówno oryginał dokumentu, jak i jego reprodukcja (np. w postaci mikrofilmu, mikrofiszy, odbitki kserograficznej), Biblioteka może odmówić udostępnienia w czytelni oryginału.

§13

 1. W czytelniach można zamówić wykonanie — w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa autorskiego — odbitek kserograficznych materiałów pochodzących wyłącznie ze zbiorów Biblioteki, o ile stan zachowania materiałów na to pozwala.
 2. W odniesieniu do utworów opublikowanych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, jednorazowo można zamówić wykonanie do 30 stron odbitek kserograficznych w jednym egzemplarzu.
 3. Użytkownicy wymienieni w § 3 pkt 6, a także pozostali użytkownicy, jeżeli zamawiają odbitki w celach nie związanych bezpośrednio z działalnością parlamentarną lub służbową, płacą za otrzymane odbitki kserograficzne, zgodnie z cennikiem ustalanym przez dyrektora Biblioteki.

§14

W czytelniach można ponadto korzystać:

1) z urządzeń Biblioteki przeznaczonych dla użytkowników (terminali, czytnika mikrofilmów);

2) z własnego sprzętu komputerowego użytkowników;

3) z materiałów nie będących własnością Biblioteki, pod warunkiem okazania wnoszonych materiałów dyżurnemu bibliotekarzowi.

§15

 1. Użytkownicy wymienieni w § 3 pkt 3 – 5 oraz posiadacze okresowych kart wstępu otrzymują kartę biblioteczną, która służy do składania zamówień na materiały przechowywane w magazynach Biblioteki oraz do rejestracji wypożyczeń uprawnionych użytkowników.
 2. Użytkownik odpowiada za każde użycie jego karty bibliotecznej, a o jej zaginięciu lub uszkodzeniu zawiadamia niezwłocznie Bibliotekę.

§16

 1. Użytkownicy odwiedzający czytelnie wpisują się każdorazowo do księgi odwiedzin, a posiadacze okresowych i jednorazowych kart wstępu ponadto oddają dyżurnemu bibliotekarzowi kartę wstępu.
 2. Przy wyjściu z czytelni użytkownik oddaje dyżurnemu bibliotekarzowi wykorzystane materiały zarówno z księgozbioru podręcznego czytelni, jak i dostarczone z magazynów Biblioteki, w tym także materiały, które mają być zatrzymane do dalszego wykorzystywania.

IV. Wypożyczenia indywidualne

§17

 1. Biblioteka wypożycza wyłącznie opracowane materiały biblioteczne, znajdujące się w jej magazynach.
 2. Nie wypożycza się:

1) materiałów z księgozbioru podręcznego czytelni i Informatorium;

2) wydawnictw ciągłych;

3) mikroform i baz danych.

 1. Wypożyczanie materiałów opublikowanych wcześniej niż pięćdziesiąt lat od aktualnej daty, a także innych materiałów, o których mowa w § 5, wymaga każdorazowo zgody dyrektora Biblioteki.

§18

 1. Prawo wypożyczania materiałów bibliotecznych przysługuje wyłącznie użytkownikom wymienionym w § 3 pkt 3 i 4.
 2. Osoby wymienione w § 3 pkt 4 i 5, działające na zlecenie posłów, mogą dokonywać wypożyczeń w ich imieniu, na podstawie karty bibliotecznej posła oraz rewersu podpisanego przez osobę dokonującą wypożyczenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie materiałów bibliotecznych użytkownikom wymienionym w § 3 pkt 5 i 6.
 4. Uprawnieni użytkownicy, zamierzający korzystać z wypożyczeń indywidualnych, wypełniają zobowiązanie, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

§19

 1. Użytkownicy dokonują wszystkich czynności związanych z wypożyczaniem indywidualnym (składanie rewersów, odbiór i zwrot wypożyczonych materiałów) w odpowiedniej czytelni, za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza.
 2. Materiały biblioteczne wypożycza się na podstawie czytelnie podpisanego rewersu.
 3. Przy zwrocie wypożyczonych materiałów użytkownik otrzymuje odcinek rewersu, który jest dowodem zwrotu.

§20

 1. Limit wypożyczeń dla użytkowników wymienionych w § 3 pkt 3 i 4 wynosi 5 woluminów, a dla pozostałych użytkowników, dokonujących wypożyczeń w trybie określonym w § 18 ust. 3 — 3 woluminy.
 2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca.
 3. W odniesieniu do materiałów opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, znajdujących się w Bibliotece w jednym egzemplarzu oraz poszukiwanych przez wielu użytkowników, okres wypożyczenia może być skrócony do 2 tygodni.
 4. Okres wypożyczenia może być przedłużony na wniosek zainteresowanego, o ile inny użytkownik nie złożył zamówienia na tę samą pozycję.

§21

Użytkownik przetrzymujący materiały biblioteczne poza ustalone terminy może być pozbawiony prawa wypożyczania.

§22

W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonej pozycji, użytkownik dostarcza Bibliotece identyczny egzemplarz, a jeżeli nie jest to możliwe — pokrywa szkodę w wysokości ustalonej przez Komisję do Spraw Gromadzenia Zbiorów Biblioteki Sejmowej.

V. Wypożyczenia międzybiblioteczne dla użytkowników Biblioteki

§23

 1. W razie konieczności uzyskania dostępu do materiałów bibliotecznych niezbędnych w bieżącej pracy Sejmu i Senatu, których nie ma w zbiorach Biblioteki, użytkownicy wymienieni w § 3 pkt 1 – 5 mogą złożyć odpowiednie zamówienie w czytelni u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Biblioteka podejmuje starania o sprowadzenie potrzebnych materiałów z innych bibliotek krajowych lub zagranicznych i zawiadamia zamawiającego o ich nadejściu.
 3. Z materiałów wypożyczonych z innych bibliotek można korzystać wyłącznie w czytelniach.
 4. W razie zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów z winy użytkownika, pokrywa on szkodę w wysokości ustalonej przez bibliotekę, z której Biblioteka Sejmowa dokonała wypożyczenia.
 5. Wypożyczenia międzybiblioteczne dla innych bibliotek

§24

 1. Biblioteka Sejmowa udostępnia swoje zbiory — z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu — innym bibliotekom krajowym i zagranicznym, a także w uzasadnionych przypadkach instytucjom, o których mowa w § 3 pkt 6, na zasadach odnoszących się do wypożyczania międzybibliotecznego. Koszty związane z wysyłką zamówionych materiałów pokrywa biblioteka lub instytucja zamawiająca.
 2. Jeżeli Biblioteka nie może wypożyczyć oryginałów zamówionych materiałów bibliotecznych, znajdujących się w jej zbiorach, wykonuje — w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa autorskiego — ich reprodukcje (np. odbitki kserograficzne, mikrofisze). Koszty wykonania reprodukcji pokrywa biblioteka lub instytucja zamawiająca.
 3. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów wypożyczonych z Biblioteki Sejmowej, biblioteka lub instytucja zamawiająca pokrywa szkodę w wysokości ustalonej przez Komisję do Spraw Gromadzenia Zbiorów Biblioteki Sejmowej.

VII. Obsługa użytkowników w Informatorium

§25

 1. Informatorium prowadzi indywidualną obsługę informacyjną użytkowników w zakresie odpowiadającym podstawowym zadaniom Biblioteki, związanym ze wspieraniem procesu legislacyjnego i dokumentowaniem działalności Sejmu, z wykorzystaniem przede wszystkim zbiorów bibliotecznych oraz źródeł informacji wytwarzanych w Bibliotece i w innych komórkach organizacyjnych Kancelarii Sejmu.
 2. W Informatorium można uzyskać następujące rodzaje informacji:

1) bibliograficzną, to jest informację o dokumentach znajdujących się w zbiorach Biblioteki, a także o piśmiennictwie na określony temat (zestawienia tematyczne);

2) faktograficzną, to jest informację polegającą na podawaniu dat, nazwisk, terminów i tym podobnych faktów;

3) tekstową, to jest informację polegającą na dostarczaniu poszukiwanych dokumentów, przeważnie w postaci odbitek kserograficznych;

4) skierowującą, to jest informację kierującą użytkownika do właściwych dla jego zapotrzebowania osób, instytucji lub innych źródeł informacji.

§26

 1. Pytania użytkowników (kwerendy) mogą być składane w formie:

1) ustnej — bezpośrednio w Informatorium, przez użytkowników wymienionych w § 3 pkt 1 – 5 oraz posiadaczy okresowych i jednorazowych kart wstępu;

2) telefonicznej — bezpośrednio w Informatorium, przez wszystkich użytkowników wymienionych w § 3;

3) pisemnej — skierowanej do dyrektora Biblioteki, zwłaszcza przez użytkowników wymienionych w § 3 pkt 6.

 1. W zależności od rodzaju informacji, formy pytania oraz kategorii użytkowników, Informatorium udziela odpowiedzi w formie ustnej, telefonicznej lub pisemnej w następujących terminach:

1) niezwłocznie — informacji skierowującej, o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 4, oraz informacji faktograficznej według § 25 ust. 2 pkt 2, jeśli nie wymagają poszukiwań w źródłach — na pytania zgłaszane ustnie lub telefonicznie;

2) po upływie czasu niezbędnego na wyszukanie odpowiedniej informacji i przygotowanie odpowiedzi — wszystkich rodzajów informacji, w których mowa w § 25 ust. 2 — na pytania zgłaszane przez użytkowników wymienionych w § 3 pkt 1 – 5;

3) w możliwie najkrótszym terminie, po zaspokojeniu potrzeb użytkowników wymienionych w § 3 pkt 1 – 5 — na pytania zgłaszane przez użytkowników wymienionych w § 3 pkt 6.

 1. Biblioteka może odmówić wykonania szczególnie pracochłonnych kwerend (np. zestawień tematycznych), zwłaszcza wymagających poszukiwań poza Biblioteką, innym użytkownikom niż organy Sejmu i posłowie aktualnej kadencji. W przypadku odmowy, Biblioteka w miarę możliwości udziela informacji skierowującej, o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 4.
 2. Biblioteka nie wykonuje zestawień tematycznych, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 1, dla studentów i uczniów.

§27

Użytkownicy wymienieni w § 3 pkt 3 – 5 oraz posiadacze okresowych i jednorazowych kart wstępu mogą korzystać w Informatorium samodzielnie lub z pomocą dyżurnego bibliotekarza z następujących źródeł informacji:

1) katalogów kartkowych Biblioteki;

2) baz danych Biblioteki i Kancelarii Sejmu;

3) obcych baz danych rozpowszechnianych na płytach CD-ROM, dyskietkach itp. nośnikach, a także dostępnych w sieciach komputerowych;

4) kartotek (bibliograficznych i innych), opracowywanych w Informatorium.

§28

Użytkownicy wymienieni w § 3 pkt 6 płacą za otrzymane w odpowiedzi na pytania reprodukcje dokumentów (np. odbitki kserograficzne) oraz wydruki z baz danych, a także za korzystanie z baz danych dostępnych w sieciach komputerowych zgodnie z cennikiem, ustalanym przez dyrektora Biblioteki.

VIII. Udostępnianie nagrań w Mediatece

§29

 1. Mediateka udostępnia wyłącznie wykonane we własnym zakresie nagrania wideofoniczne:

1) przebiegu całości posiedzeń Sejmu aktualnej kadencji;

2) wybranych programów telewizyjnych o tematyce politycznej, społecznej i ekonomicznej z ostatnich trzech miesięcy.

 1. W Mediatece można:

1) obejrzeć wybrane nagrania na miejscu;

2) uzyskać informację o zawartości nagrań bieżących oraz skasowanych.

 1. Użytkownicy wymienieni w § 3 pkt 1 -5 mogą złożyć zamówienie na jednorazowe lub okresowe przegranie wybranych materiałów z nagrań, o których mowa w ust. 1.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na jednorazowe przegranie wybranych materiałów z nagrań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla użytkowników wymienionych w § 3 pkt 6.
 3. Mediateka nie wypożycza żadnych nagrań.

§30

 1. Użytkownicy odwiedzający Mediatekę wpisują się każdorazowo do księgi odwiedzin, a osoby wymienione w § 3 pkt 6 okazują ponadto dyżurnemu bibliotekarzowi kartę wstępu oraz ważny dokument identyfikacyjny.
 2. W przypadku dużej liczby odwiedzin lub zamówień użytkownicy obsługiwani są w kolejności wynikającej z § 3. W dni posiedzeń Sejmu pierwszeństwo obsługi mają posłowie i osoby działające na ich zlecenie oraz pracownicy Kancelarii Sejmu.
 3. Użytkownik zamawiający jednorazowe lub okresowe przegranie nagrań dostarcza kasety odpowiedniej jakości i odbiera je w terminie ustalonym z dyżurnym bibliotekarzem. Kasety nie odebrane w ciągu 3 miesięcy przechodzą na własność Mediateki.

IX. Postanowienia końcowe

§31

 1. Użytkowników Biblioteki obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu, wyłożonego do wglądu w czytelniach, Informatorium i w Mediatece.
 2. W razie poważnego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu (np. uporczywego niedotrzymywania terminów zwrotów, gubienia bądź uszkadzania wypożyczonych pozycji, uszkodzenia wyposażenia Biblioteki, nieodpowiedniego zachowania), dyrektor Biblioteki może trwale lub czasowo pozbawić użytkowników wymienionych w § 3 pkt 4 – 6 prawa korzystania z Biblioteki.
 3. Wątpliwości powstałe na tle interpretacji postanowień niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor Biblioteki.
 4. Od decyzji dyrektora Biblioteki przysługuje odwołanie do właściwego rzeczowo zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu.

Załącznik do

REGULAMINU OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW W BIBLIOTECE SEJMOWEJ

ZOBOWIĄZANIE

Proszę o otwarcie konta wypożyczeń indywidualnych ze zbiorów Biblioteki Sejmowej.

 1. Zobowiązuję się do przestrzegania znanych mi postanowień dotyczących wypożyczeń indywidualnych, sformułowanych w “Regulaminie obsługi użytkowników w Bibliotece Sejmowej”.
 2. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia pozycji wypożyczonej z Biblioteki Sejmowej, zobowiązuję się do zwrotu identycznego egzemplarza, a jeśli nie będzie to możliwe — do pokrycia szkody w wysokości ustalonej przez Komisję do Spraw Gromadzenia Zbiorów Biblioteki Sejmowej.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że w razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia pozycji wypożyczonej z Biblioteki Sejmowej, moje konto wypożyczeń indywidualnych będzie zamknięte do czasu zwrotu identycznego egzemplarza lub uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego zobowiązania.

Data: …………………………………………..

Podpis: ……………………………………….