Zbiory_glowne

Zbiory główne Biblioteki Sejmowej

Zbiory główne Biblioteki Sejmowej to księgozbiór budowany od czasu jej powstania w 1919 r., lecz na skutek zniszczeń i znacznych strat wojennych – gromadzony w dużej mierze od nowa po 1945 r. Charakter tej części zbiorów wyznacza misja BS, jaką jest dokumentowanie i wspieranie procesu legislacyjnego, w tym zaspokajanie potrzeb zaplecza badawczego, doradczego i informacyjnego Sejmu. Z jednej strony BS gromadzi wydawnictwa parlamentarne i urzędowe, z drugiej – piśmiennictwo dotyczące szerokiego wachlarza zagadnień, będące teoretyczno-metodyczną podstawą prac legislacyjnych.

Unikatową częścią księgozbioru jest komplet wydawnictw Sejmu i Senatu od 1919 r. (druków, sprawozdań stenograficznych, biuletynów z posiedzeń komisji itp.) oraz ustawodawstwa polskiego (dzienników ustaw, dzienników urzędowych ministerstw i urzędów centralnych oraz województw), a także analogiczne wydawnictwa z ok. 30 krajów, głównie europejskich, pozyskiwane z reguły w drodze wymiany publikacji Sejmu i Senatu.

Biblioteka Sejmowa dysponuje urzędowymi wydawnictwami Unii Europejskiej, ONZ, Rady Europy, Unii Zachodnioeuropejskiej i NATO, wśród których znajdują się m.in. teksty konwencji, traktatów i innych umów międzynarodowych wypracowanych przez te organizacje.

Stale wzrasta liczba polskich i zagranicznych wydawnictw parlamentarnych i urzędowych dostępnych w BS równolegle lub wyłącznie w postaci dokumentów elektronicznych. Od 2003 r. BS ma status elektronicznej biblioteki depozytowej ONZ, co oznacza przerwanie kompletowania wielu tytułów bieżących i pozwala na stopniową selekcję gromadzonej od ponad 50 lat dokumentacji ONZ w postaci drukowanej.

Przy doborze książek i czasopism do zbiorów BS stosowane są szczegółowe kryteria treściowe. Szczególnie bogato reprezentowane jest piśmiennictwo polskie i obce z następujących dziedzin i zagadnień:

 • prawo, zwłaszcza prawo konstytucyjne (państwowe), parlamentarne, administracyjne, samorządowe, międzynarodowe, a także filozofia i socjologia prawa oraz zasady tworzenia i interpretacji prawa,
 • ustrój państwowy i polityczny,
 • stosunki i organizacje międzynarodowe,
 • nauki polityczne,
 • ekonomia,
 • historia

Biblioteka Sejmowa gromadzi też publicystykę polityczną oraz pamiętniki i biografie wybitnych działaczy politycznych i społecznych, szczególnie posłów i senatorów. Bogaty jest zbiór wydawnictw informacyjnych (encyklopedii, informatorów, bibliografii, itp.), zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych z uwzględnieniem wskazanych wyżej dziedzin.

Wielkość zbiorów głównych BS wynosi ogółem ok. 423 500  jednostek, w tym:

 • wydawnictwa parlamentarne i urzędowe – ok. 93 340 woluminów;
 • wydawnictwa organizacji międzynarodowych – ok. 21 720 woluminów;
 • książki – ok. 219 470 woluminów;
 • czasopisma – ok. 85 850 woluminów;
 • dokumenty elektroniczne – ok. 530 jednostek.

Stan zbiorów w dniu: 31.12.2022 r.