Powrót

Rekordy dla Alkar, pseud. Zobacz: Kraushar Aleksander (1843-1931)A3020

Bajkov Lev Sergeevič

Bajkow : z kartek pamiętnika rękopiśmiennego (1824-1829) / przez Alkara. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1913. - 256 s. ; 19 cm

[000124089]

B13939

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Bonneau : ostatni konsul generalny Rzeczypospolitej Francuzkiej za Stanisława Augusta : (1759-1805) / przez Alexandra Kraushara. - Lwów : Druk. Wł. Łozińskiego, 1900. - [6], 103, [4] s. ; 20 cm

[000118042]

A19737

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Dwa szkice historyczne z czasów Stanisława Augusta / Alexander Kraushar. T. 1-2. - Warszawa : Druk. Józefa Sikorskiego, 1905. - 1 wol. (124 , 122 s.) ; 18 cm

[000119175]

A4069

Sobieszczański Franciszek Maksymilian (1814-1878)

Dzielnica staromiejska w Warszawie : szkice historyczno-obyczajowe Franciszka Maksymiljana Sobieszczańskiego / zebr. Alexander Kraushar. - Warszawa : Druk. L. Bogusławskiego, [1920]. - 179 s., [1] k. tabl. : il. ; 19 cm. - (Biblioteka Dzieł Wyborowych ; nr 841)

[000124732]

B4324

Bohusz Ksawery Michał (1746-1820)

Dziennik podróży ks. Stanisława Staszica : (1777-1791) : Austrya - Niemcy - Hollandya - Anglia - Francya - Szwajcaryja - Włochy / z autogr. i jego kopii odnalezionych w papierach po b. Towarzystwie Królewsko-Warszawskiem Przyjaciól Nauk, znajdujących się w dziale rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wyd. Alexander Kraushar. T. 2. - Warszawa : Skł. Gł. w Księg. E. Wende i Sp, 1903. - 281, [1], II s. ; 22 cm

[000118351]

B4229

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Echa przeszłości : szkice, wizerunki i wspomnienia historyczne / Alexander Kraushar. - Warszawa : nakł. i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów, 1917. - [4], 503, [1], VII s. ; 21 cm

[000127384]

B5522

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Kartki z pamiętnika Alkara. [T. 1]: Czasy szkolne przed r. 1861 ; Z r. 1861 ; Z dziejów prasy podziemnej r. 1863 ; Stosunki z J. I. Kraszewskim. - Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1910. - [8], 187, [2] s. : il. ; 20 cm

[000121401]

B2735

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Klub patryotyczny warszawski w czasach powstania listopadowego (1830-1831) / Alexander Kraushar. - Lwów : nakł. autora, 1909. - [6], 79, [1], VII s. ; 24 cm. - (Miscellanea Historyczne ; 36)

[000121112]

B4896.1 B4896.2

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Książę Repnin i Polska w pierwszym czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768) / przez Alexandra Kraushara. T. 1-2. - Wyd. nowe, przejrzane i popr. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1900. - 2 wol. (399, VIII ; 336, VI s.) : il. ; 26 cm

[000118229]

C184

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Margrabiego Wielopolskiego reforma wychowania publicznego w Królestwie Polskiem : kartka z lat 1861-1862 / Alexander Kraushar. - Warszawa : Tłocznia Wł. Łazarskiego, 1914. - 68 s. ; 26 cm. - (Miscellanea Historyczne ; 56)

[000124907]

B15293

Zamoyski Andrzej

Moje przeprawy : pamiętnik Andrzeja Hr. Zamoyskiego o czasach Powstania Listopadowego (1830-1831) / z autografu wyd., opatrz. wstępem i epilogiem oraz przekł. fragm. franc. oryginału Alexander Kraushar. - Wyd. 2. - Kraków : G. Gebethner i Sp., 1911. - 247, 160 s., [3] k. tabl. : portr. ; 21 cm

[000055467]

A14782

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Neo-cyganerya warszawska : wspomnienia o ludziach i rzeczach literackich z niedawnej przeszłości : (1780-1880) / Alexander Kraushar. - Warszawa : Druk. L. Bogusławskiego, [1913]. - 119 s. ; 18 cm. - (Biblioteka Dzieł Wyborowych ; nr 296)

[000124741]

B5579

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Obrazy i wizerunki historyczne / Alexander Kraushar. - Warszawa : nakł. Jana Fiszera, 1906. - [8], 422, [2] s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm

[000119986]

B13194

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Palestra warszawska : wspomnienia starego mecenasa z czasów dziesięciolecia przed zniesieniem sądownictwa polskiego (1866-1876) / Alexander Kraushar. - Warszawa : nakł. i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów, 1919. - [8], 264, XI, [1] s. : il. ; 21 cm

[000127792]

A26489

Niemcewicz Julian Ursyn (1757-1841)

Pamiętnik Juljana Ursyna Niemcewicza o czasach Księztwa Warszawskiego (1807-1809) / z autografu Biblioteki Cesarskiej Publicznej w Petersburgu wydał Alexander Kraushar. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, [1902]. - VI, 196, IV s., [1] k. tabl. : portr. ; 19 cm

[000069184]

B2738

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Partyzantka Artura Zawiszy Czarnego (1833) : z dziejów martyrologii polistopadowej / Alexander Kraushar. - Warszawa : Druk. A. Hurkiewicz, 1915. - 45 s. ; 20 cm. - (Miscellanea Historyczne ; 60)

[000125541]

C185

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Raporty ministeryalne Lelewela z czasów dyktatury Chłopickiego i Rady Najwyższej Narodowej 1830-1831 : (ze źródła archiwalnego) / Alexander Kraushar. - Warszawa : nakł. Przeglądu Historycznego, 1910. - 12 s. ; 27 cm. - (Miscellanea Historyczne ; 45)

[000121388]

B6429

Rejestracja i indemnizacja strat wojennych w świetle ustaw wydanych we Francji po r. 1814-15 i 1870-71, w Niemczech po r. 1870-71, w Austrji po r. 1866, w Rosji po r. 1904-5 / przez Leona Babińskiego. Sprawa likwidacji strat wojennych za Księstwa Warszawskiego : (1807-15) / przez Aleksandra Kraushara. Rekwizycje w Księstwie Warszawskim, okupowanym przez Rosję w roku 1813-15 / przez Natalię Gąsiorowską. Rejestracja i indemnizacja strat wojennych na Litwie po roku 1812 / przez J. Iwaszkiewicza. - Warszawa : nakł. Wydz. Rejestracji Strat Wojennych przy Radzie Głownej Opiekuńczej, 1917. - 146 s., 3 k. tabl. złoż. ; 24 cm. - (Likwidacja Skutków Wojny w Dziedzinie Stosunków Prawnych i Ekonomicznych w Polsce ; t. 2)

[000127386]

B339

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Salony i zebrania literackie warszawskie : na schyłku wieku XVIII-go i w ubiegłem stuleciu / Alexander Kraushar. - Warszawa : Tow. Miłoś. Historyi, 1916. - 62 s., [11] k. tabl. : il. ; 20 cm

[000125587]

B2736

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Sprzysiężenia studenckie : Kartki z dziejów Królestwa Kongresowego 1820-1827 / Alexander Kraushar. - Lwów : nakł. autora, 1905. - 44 s. ; 24 cm. - (Miscellanea Historyczne ; 4)

[000121338]

B26240 ZB9567

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Świętokrzyżcy : pierwsze tajne towarzystwo demokratyczne w Warszawie : (kartka archiwalna z roku 1838) / Alexander Kraushar. - Warszawa : Tłocznia Wł. Łazarskiego, 1916. - 69 s. ; 24 cm. - (Miscellanea Historyczne ; 62)

[000114746]

B3832

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Totemizm w rozwoju dziejowym społeczeństw pierwotnych i jego objawy w genezie społeczeństwa polskiego : (próba hipotezy historycznej) / Alexander Kraushar. - Warszawa : nakł. Tow. Nauk. Warszawskiego, 1920. - 27 s. ; 25 cm. - (Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział 2 Nauk Antropologicznych, Społecznych, Historji i Filozofji ; nr 18)

[000131400]

B5063.1 B5063.2.1 B5063.2.2 B5063.3.1 B5063.3.2 B5063.3.3 B5063.3.4 B5063.4

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800-1832 : monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych / przez Aleksandra Kraushara. Ks. 1 : Czasy pruskie 1800-1807. Ks. 2, t. 1-2 : Czasy Księstwa Warszawskiego 1807-1815. Ks. 3 : Czasy Królestwa Kongresowego - czterolecie pierwsze 1816-1820. Ks. 3 : Czasy Królestwa Kongresowego - czterolecie drugie 1820-1824. Ks. 3 : Czasy Królestwa Kongresowego - czterolecie przedostatnie 1824-1828. Ks. 3 : Czasy Królestwa Kongresowego - ostatnie lata 1828-1830. Ks. 4 : Czasy polistopadowe - epilog 1831-1836. - Kraków : Gebethner i Ska, 1900-1906. - 8 wol. (407 ; 318 ; 338 ; 398 ; 476 ; 501 ; 531 ; 513 s.) : il. ; 23 cm

[000118210]

B11228

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Typy i oryginały warszawskie z odleglejszej i mniej odległej przeszłości / Alexander Kraushar. [T.] 1 : Z czasów Królestwa Kongresowego 1816-1831. - Warszawa : nakł. Tow. Miłośników Historyi, 1913. - [3], 92 s., [37] k. tabl. : il. ; 20 cm

[000124193]

B2469

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Warszawa podczas okupacji niemieckiej 1915-1918 : notatki naocznego świadka / Aleksander Kraushar. - Lwów : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1921. - 78 s. ; 19 cm

[000131710]

C7975

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Warszawa za Sejmu Czteroletniego w obrazach Zygmunta Vogla / Alexander Kraushar. - Poznań : nakł. Księg. Św. Wojciecha, [1921. - 67, [5] s., 71 k. tabl. : il. ; 24 cm

[000131943]

C1545

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Warszawa za Stanisława Augusta (1764-1795) / Alexander Kraushar. - Warszawa : Księg. F. Hoesicka, 1914. - 60 s., [10] k. tabl. : il. ; 29 cm. - (Stara Warszawa ; 1)

[000124904]

B2737

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Z archiwum senatora Nowosilcowa : uwagi nad konstytucyą Królestwa z r. 1815 / Alexander Kraushar. - Warszawa : nakł. Przeglądu Historycznego, 1906. - 10 s. ; 23 cm. - (Miscellanea Historyczne ; 6)

[000101882]

B24145

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Z dziejów pospolitego ruszenia w dawnej Polsce : (quatuor quintum) / Alexander Kraushar. - Warszawa : Druk i Lit. "Jan Cotty", 1917. - S. 88-106 ; 23 cm

[000127336]

C483

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Zamek Królewski w Warszawie : zarys historyczno-obyczajowy / Alexander Kraushar. - Poznań : Księg. Św. Wojciecha, 1924. - 73 s., [73] k. tabl. : il. ; 28 cm. - (Dawne Pałace Warszawskie)

[000135278]

C13488

Złota Księga Polski : historja rozwoju politycznego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej ku uczczeniu pierwszego X-ciolecia Niepodległości / pod nacz. red. Aleksandra Kraushara i Adolfa Suligowskiego. - Warszawa : Druk. Techniczna Sp. Akc., [1928]. - 208 s. : il. ; 34 cm

[000123516]

B13421

Kraushar Aleksander (1843-1931)

Życie potoczne Warszawy w czasach listopadowych 1830-1831 / Alexander Kraushar. - Warszawa : nakł. Przeglądu Narodowego, 1910. - [4], 148 s. ; 23 cm. - (Miscellanea Historyczne ; 44)

[000123491]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]