Powrót

Rekordy dla Aksenenok Georgij A.B65714

Obščaja teorija sovetskogo zemel'nogo prava / [otv. red. G. A. Aksenenok] ; Akademija Nauk SSSR. Institut Gosudarstva i Prava. - Moskva : Izd-vo Nauka, 1983. - 357 s. ; 24 cm. - (Zemel'noe Pravo)

[000034803]

B64296

Pravovoj režim zemel' v SSSR / otv. red. G. A. Aksenenok [i in.] ; Akademija Nauk SSSR. Institut Gosudarstva i Prava. - Moskva : Izd-vo Nauka, 1984. - 325 s. ; 22 cm. - (Zemel'noe Pravo)

[000038147]

B63075

Zemel'noe zakonodatel'stvo zarubežnych stran / red. G. A. Aksenenok [i in.] ; Akademija Nauk SSSR. Institut Gosudarstva i Prava. - Moskva : Izd-vo Nauka, 1982. - 406 s. ; 23 cm. - (Zemel'noe Pravo)

[000041069]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]