Powrót

Rekordy dla Ambroziak ŁukaszB134443.1 B134443.2

Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty / red. nauk. Iwona Szczepaniak ; aut. Łukasz Ambroziak [i in.] ; współpr. Jadwiga Drożdż ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. (1-2). - Warszawa : Inst. Ekon. Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej - Państ. Inst. Badawczy, 2015-2016. - 2 wol. (156 ; 175 s.) ; 24 cm. - (Monografie Programu Wieloletniego ; 11, 38) (Rolnictwo polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wieloletni 2015-2019)

ISBN 978-83-7658-578-9 (t.1)

[000131553]

C17449

Konsekwencje dla Polski utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą / aut. Łukasz Ambroziak [i in.]. - Warszawa : Ośr. Studiów Wschodnich, 2009. - 145 k. : wykr. ; 30 cm. - (Raport OSW, ISSN 1642-4484)

[000092717]

B116129

Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej : synteza : praca zbiorowa / pod red. Iwony Szczepaniak ; aut. Łukasz Ambroziak [i in.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : Inst. Ekon. Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej - Państ. Inst. Badawczy, 2009. - 227 s. : wykr. ; 24 cm. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 150)

ISBN 978-83-7658-061-6

[000096009]

B115797

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (Warszawa)

Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą / red. nauk. i koordynacja Ewa Kaliszuk i Krzysztof Marczewski ; [aut. Łukasz Ambroziak i n. ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniuntktur]. - Warszawa : Inst. Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009. - 228 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-61284-15-4

[000095201]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]