Powrót

Rekordy dla Abramski AndrzejC10380

Abramska Danuta

Policja : wybór aktów prawnych : komentarz / Danuta Abramska, Andrzej Abramski, Andrzej Huras. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 1994 r. - Katowice : Wydaw. dr-a A. Abramskiego, 1994. - 204 s. ; 29 cm x 10 cm

ISBN 83-85634-80-0

[000005395]

C13135.2

Prawo policyjne / red. Stanisław Sagan. T. 2: (Zbiór aktów normatywnych) / [oprac.] Andrzej Abramski, Stanisław Pikulski, S. Sagan. - Stan prawny na dzień 10 września 1991 r. - Katowice : Wydaw. Praw. Polbod, 1991. - 176 s. ; 30 cm

ISBN 83-00-03636-9 (t. 2)

[000018231]

B65333

Abramski Andrzej

Sądownictwo podczas konfederacji w Polsce (1672-1793) / Andrzej Abramski. - Katowice : Uniw. Śląski, 1986. - 175 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 824)

ISBN 83-226-0130-1

[000030819]

B117094

Abramski Andrzej

Sądy kapturowe (1572-1764) : studium z dziejów sądownictwa i prawa sądowego podczas bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej / Andrzej Abramski, Andrzej Huras. - Sosnowiec : Wyższa Szk. Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii, 2010. - 204 s. ; 22 cm

ISBN 978-83-92290-0-0-1

[000097920]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]